Dispenzární péče

Dispenzární péče je metoda terciární prevence, aktivní sledování dětí a dospívajících s chronickými nemocemi nebo ohrožených prostředím.

Epidemiologie: 10–15 % předškolních dětí a 20 % školních dětí je zařazeno do dispenzární péče PLDD.

Dispenzárních skupin je 15 a byly vytvořeny pro administrativní účely.

 • nejčastějším důvodem dispenzarizace jsou alergická onemocnění a smyslové vady;
 • PLDD koordinuje péči lékařů specialistů, dohlíží na dodržování předepsaného léčebného režimu a pomáhá vhodným školním a profesním zařazením dispenzarizovaných dětí;
 • účelem je předcházení komplikací.

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), k provedení § 5 odst. 3 písm. b) zákona:

§ 1 Dispenzární prohlídky provádějí poskytovatelé zdravotních služeb (dále jen „poskytovatel“) v takovém časovém rozmezí, které vyžaduje zdravotní stav pacienta, nejméně však jedenkrát ročně

§ 3 Vyhláška č. 386/2007 Sb., kterou se stanoví nemoci, u nichž se poskytuje dispenzární péče, časové rozmezí dispenzárních prohlídek a označení specializace dispenzarizujícího lékaře, se zrušuje. Byla nahrazena vyhláškou č. 39/2012 Sb. platnou od 1. 4. 2012

 

Seznam nemocí, u nichž se poskytuje dispenzární péče

Vyhláška č. 39/2012 Sb. stanovuje nemoci, u nichž se poskytuje dispenzární péče, časové rozmezí dispenzárních prohlídek a označení specializace dispenzarizujícího lékaře. Seznam nemocí, jejichž dispenzární péči poskytuje praktický lékař pro děti a dorost, popřípadě jiný ošetřující lékař:

 • Infekční a parazitární onemocnění s prokázanou infekční etiologií s chronickým průběhem, následky těchto onemocnění vyžadující soustavnou léčbu déle než 1 rok;
 • Lymeská borrelióza;
 • Závažná chronická onemocnění způsobená herpetickými viry;
 • Závažné imunodeficientní stavy vyžadující soustavnou léčbu déle než 1 rok;
 • Vrozená asplenie, stav po splenektomii;
 • Defekty koagulace vyžadující soustavnou léčbu déle než 1 rok;
 • Závažné anémie vyžadující soustavnou léčbu déle než 1 rok;
 • Diabetes mellitus a další poruchy glukozové tolerance;
 • Další závažné poruchy endokrinní soustavy vyžadující soustavnou léčbu déle než 1 rok;
 • metabolické vady;
 • Cystická fibrosa;
 • Familiární hypercholesterolémie;
 • Mentální retardace;
 • Závažná forma dětské mozkové obrny vyžadující soustavnou rehabilitaci déle než 1 rok;
 • Primární enuréza u dítěte nad 5 let věku;
 • Enkopréza s chronickou obstipací;
 • Hydrocefalus;
 • Následky zánětlivých onemocnění centrálního nervového systému, onemocnění centrálního nervového systému s nejistou prognózou;
 • Progredující neurologická a svalová postižení;
 • Epilepsie;
 • Vrozená nebo získaná postižení oka (mimo samotných refrakčních vad) vyžadující soustavnou léčbu déle než 1 rok;
 • Strabismus;
 • Vrozená nebo získaná porucha sluchu vyžadující soustavnou léčbu déle než 1 rok;
 • Závažné alergie s perzistujícími klinickými příznaky kožními, očními, nosními, bronchiálními nebo gastrointestinálními a stavy po anafylaxi;
 • Bronchopulmonální dysplázie;
 • Stavy po chirurgické léčbě nitrohrudních procesů s následnou poruchou funkce plic;
 • Chronická obstrukční plicní nemoc dětského věku, bronchiektázie;
 • Idiopatické střevní záněty;
 • Cholecystolithiasa;
 • Vředová choroba žaludku a duodena;
 • Stavy po operaci zažívacího traktu vyžadující dlouhodobé sledování;
 • Střevní malabsorpce včetně celiakie;
 • Psoriasa a další závažná kožní onemocnění vyžadující soustavnou léčbu delší než 1 rok;
 • Lupus erytematosus;
 • Revmatická onemocnění u dětí, systémová postižení pojivové tkáně;
 • Nefrotický syndrom;
 • Vrozené a získané srdeční vady s příznaky srdečního selhání nebo poruchou hemodynamiky;
 • Závažné arytmie vyžadující soustavnou léčbu déle než 1 rok;
 • Stavy po operaci srdce, angioplastikách, valvuloplastikách;
 • Plicní hypertenze;
 • Kardiomyopathie vyžadující soustavnou léčbu déle než 1 rok;
 • Intersticiální a difuzní plicní procesy s poruchou funkce plic;
 • Stavy po dlouhodobé ventilaci plic pro syndrom dechové tísně;
 • Astma bronchiale - závažné perzistující formy, obtížně léčitelné astma;
 • Chronická pankreatitis vyžadující soustavnou léčbu déle než 1 rok;
 • Závažná chronická onemocnění jater vyžadující soustavnou léčbu déle než 1 rok;
 • Chronická pyelonefritis a glomerulonefritis a veškeré další stavy spojené s poruchou funkce ledvin nebo vážnou poruchou funkce vývodných močových cest;
 • Stavy po transplantaci orgánů a krvetvorných buněk;
 • Vrozené anomálie a chromozómové abnormality vyžadující léčbu;
 • Děti ohrožené sociálním prostředím, to jsou děti týrané, zneužívané a zanedbávané tj. týrané, zanedbávané a zneužívané děti.