Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Cílem těchto informací je poskytnout Vám jako subjektu údajů informace o tom, jaké osobní údaje Olivova dětská léčebna o.p.s., dále jen Olivovna shromažďuje, k jakým účelům je využívá, a kde můžete získat informace o Vašich osobních údajích, které Olivovna zpracovává.

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE A PO JAKOU DOBU ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Osobní údaje a citlivé údaje Olivovna zpracovává v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 a dále v souladu s vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Vedeme databázi osobních a citlivých údajů svých klientů a jsme správci těchto údajů:

 • osobní údaje a citlivé údaje, které Olivovna získává a zpracovává v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb (zdravotnická dokumentace),
 • osobní údaje k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci,
 • osobní údaje umožňující Olivovně kontakt s Vámi,
 • osobní údaje související se vzájemnými vztahy Olivovny a klienta.

Osobní údaje zpracovává v případě plnění zákonných povinností po dobu stanovenou právními předpisy; v případě zpracování nezbytného pro splnění smlouvy, po dobu nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, tj. vždy minimálně po dobu trvání smlouvy; v případě zpracování na základě souhlasu subjektu údajů po dobu uvedenou v souhlasu či do jeho odvolání. Po skončení doby oprávněného zpracování přestává Vaše osobní údaje zpracovávat a zajistí jejich likvidaci v souladu s relevantními právními předpisy.

K JAKÝM ÚČELŮM A NA ZÁKLADĚ, JAKÝCH PRÁVNÍCH TITULŮ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

 • Pro účely vedení zdravotnické dokumentace a další účely související s poskytováním zdravotní péče, ochrany zdraví a souvisejících činností na základě plnění zákonných povinností správce jako zdravotnického zařízení podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, a dalších platných právních předpisů v oblasti zdravotnictví.
 • Pro účely realizace smluvního vztahu se subjektem údajů při poskytování zdravotnických služeb, tzn. jednání o uzavření smlouvy nebo o její změně, oboustranné plnění práv a povinností ze smlouvy, a dále ochrana práv a právem chráněných zájmů správce (zejména zajištění a uplatnění právních nároků ze smlouvy).
 • Pro svou vnitřní potřebu, především pro ochranu našich práv a oprávněných zájmů, zejména k vyhodnocování možných rizik, ke sledování kvality služeb a k optimalizaci poskytovaných služeb.
 • Pro obchodní a marketingové účely, tzn. zejména nabízení dalších s poskytnutou službou nesouvisejících služeb, včetně šíření obchodních sdělení, podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, a to na základě dobrovolně poskytnutého souhlasu se zpracováním osobních údajů.
 • V případě dobrovolného poskytnutého souhlasu je pouze na Vašem svobodném rozhodnutí, zda svůj souhlas v námi navrženém rozsahu poskytnete. Rozsahem poskytnutého souhlasu je Olivovna vázána. Poskytnutý souhlas je možné kdykoliv odvolat. V případě, že souhlas odvoláte, je Olivovna povinna ukončit zpracování Vašich osobních údajů zpracovaných na základě poskytnutého souhlasu v přiměřené době, která odpovídá technickým a administrativním možnostem Olivovny. Souhlas se zpracováním osobních údajů můžete opětovně Olivovně udělit.

KOMU MŮŽEME ANEBO MUSÍME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE POSKYTNOUT?

 • Zdravotním zařízením, rejstříkům, státním organizacím, které vstupují do procesu evidence, léčby, kontroly a kontaktu s klientem;
 • Našim zpracovatelům, kteří pro Olivovnu provádějí částečné či úplné zpracování osobních údajů na základě příslušné smlouvy;
 • Státním orgánům, resp. subjektům veřejné moci v případech, kdy Olivovna poskytnutí osobních údajů ukládají zákony – jde zejména o orgány státní správy, soudy, orgány činné v trestním řízení, orgány dohledu, exekutory, notáře, insolvenční správce apod.;
 • Dalším subjektům, je-li to nezbytné pro ochranu našich práv, např. pojišťovnám, soudům, soudním exekutorům, dražebníkům; rozsah poskytnutých osobních údajů je omezen na údaje nezbytné pro úspěšné uplatnění nároku;
 • Dalším subjektům, a to s Vaším souhlasem.

JAKÁ MÁTE PRÁVA VE VZTAHU KE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje o Vás Olivovna zpracovává, jakožto uplatnit i další níže uvedená práva můžete na adrese:

Olivova dětská léčebna o.p.s.
Olivova 224
251 01 Říčany u Prahy

nebo na e-mailové adrese: dpo@olivovna.cz

Jako subjekt údajů jste oprávněn požadovat informaci, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou Olivovnou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím o:

 • účelu zpracování osobních údajů,
 • kategorii dotčených osobních údajů,
 • příjemci nebo kategorii příjemců osobních údajů,
 • době, po kterou budou osobní údaje uchovávány,
 • zdrojích osobních údajů,
 • skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

Olivovna Vám poskytne první kopii zpracovávaných osobních údajů bezplatně. Za další kopie či v případě, že je žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, může Olivovna požadovat úhradu nákladů spojených s poskytnutím informace, např. náklady na poštovné.

V případě, že jste osobní údaje poskytli Olivovně na základě souhlasu, máte právo:

 • získat osobní údaje, které jste nám poskytli ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci,
 • na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

Pokud zjistíte nebo pokud se domníváte, že při zpracování Vašich osobních údajů došlo ze strany Olivovny k porušení Vašich práv či k porušení povinností stanovených Nařízením či vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, můžete se domáhat nápravy s využitím všech prostředků, které subjektu údajů k tomu platná právní úprava poskytuje, zejména můžete Olivovnu požádat o:

 • opravu či výmaz (likvidaci) těchto osobních údajů (vyjma případu, kdy je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti), popřípadě
 • omezení (blokaci) zpracování.

Olivovna Vás vždy bez zbytečného odkladu, v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti, bude informovat o vyřízení Vaší žádosti.

Svou žádost můžete zaslat na: dpo@olivovna.cz.

Se svými podněty se můžete obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Úřad pro ochranu osobních údajů
adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
tel.: 234 665 111, web: www.uoou.cz

ZMĚNA VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pro náležité a správné zpracování je třeba Olivovně oznámit jakoukoliv změnu Vašich osobních údajů, ke které dojde.

POUŽÍVÁME GOOGLE ANALYTICS

Tato stránka používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen “Google”). Služba Google Analytics používá souborů cookies. Informace o užívání stránky spolu s obsahem souboru cookie bude společností Google přenesen a uložen na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budu-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google.

ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIES

Cookie je malý textový soubor, který náš web odešle do vašeho prohlížeče. Umožňuje nám zaznamenat informace o vaší návštěvě a případném nastavení a díky tomu tyto informaci zohlednit při další návštěvě webu. Soubory cookie jsou důležité - bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější a zejména méně komfortní. Soubory cookie slouží ale i k celé řadě dalších účelů - např. pro různá měření.

JAKÉ SOUBORY COOKIE POUŽÍVÁME

 • analytické, vč. rozšířených demografických přehledů.

JAK ODMÍTNOUT POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIE

Používání souborů cookie lze nastavit pomocí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Soubory cookie lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen některých souborů cookie.