Základní a mateřská škola

Základní a mateřská škola

Základní škola poskytuje vzdělání a výchovu dětem a žákům, kteří jsou klienty dětské léčebny.

Hlavním úkolem naší školy je zajistit kontinuitu práce žáků, udržet a rozvíjet jejich znalosti. Pedagogové se také snaží o upevnění psychické sebedůvěry dětí, která je vzhledem k jejich zdravotnímu stavu oslabena.

V oblasti výchovně vzdělávací se zaměřujeme:

  1. Především na individuální výuku žáků. Každý žák pracuje podle svých učebnic, podle svých možností a schopností a podle vzdělávacího plánu své kmenové školy. Klademe na žáky přiměřené požadavky s ohledem na jejich zdravotní stav. Žáci jsou prověřováni běžnými prověrkami a zkoušením, jsou hodnoceni hlavně ze znalostí učiva probraného v naší škole.
  2. Pomáháme dětem při adaptaci na nové prostředí s ohledem na jejich možnosti a zdravotní stav.
  3. U starších žáků zajišťujeme přípravu k přijímacím zkouškám, podle potřeby žáky doučujeme. Pomocí speciálních pedagogických metod pomáháme žákům se specifickými poruchami učení.

Vyučujeme podle následujících variant nebo jejich kombinací:

1. až 2.ročník – 15 hodin týdně
3. až 9. ročník – 17 hodin týdně

Žáci jsou vyučováni ve společných třídách pro několik ročníků.

Obvyklá varianta je společná třída pro 1. až 3. ročník, další pro 4. až 6. ročník a třetí společná třída pro 7. až 9. ročník.

V naší škole se vyučuje čeština, matematika, prvouka, vlastivěda, přírodověda, přírodopis, fyzika, chemie, dějepis, zeměpis.

Nevyučujeme výchovy, výuka cizích jazyků – angličtiny, němčiny a ruštiny začíná ve třetím ročníku.

Na konci pobytu posíláme do žákovy školy a rodičům hodnocení, tj. z každého předmětu je žák klasifikován známkou, hodnotíme samozřejmě i chování a začlenění do třídního kolektivu. Známky se započítávají do klasifikace kmenové školy a mají vliv na celkové hodnocení na vysvědčení.

Příjem žáka do školy

Při příjmu žáka do naší školy je, pokud je to možné, přítomen alespoň jeden ze zákonných zástupců žáka a žák samotný. Přijímací pohovor provádí ředitelka školy nebo její zástupkyně.

K zařazení do základní školy vyžadujeme souhlas zákonného zástupce dítěte a souhlas ošetřujícího lékaře ODL.

Při příjmu rodiče odevzdají do školy dotazník pro kmenovou školu a dotazník pro rodiče, který obsahuje základní údaje o prospěchu, chování, probrané látce a požadavcích kmenové školy; dále základní údaje týkající se žáka a rodičů žáka.

Dítě musí být vybaveno učebnicemi všech předmětů, sešity (i náhradními), žákovskou knížkou a ostatními školními potřebami – pastelkami, tužkami, pery, pravítky, kružítky, štětci, fixy, barvami. U zápisu odevzdá každý žák 10 čtvrtek.

Žák je zapsán do školy, zařazen do třídy, je seznámen s rozvrhem a školním řádem. Dnem zápisu začíná školní docházka a s tím spojené povinnosti žáka ve škole.