Základní škola

Základní škola

Základní škola poskytuje vzdělání a výchovu dětem a žákům, kteří jsou klienty dětské léčebny.

Hlavním úkolem naší školy je zajistit kontinuitu práce žáků, udržet a rozvíjet jejich znalosti. Pedagogové se také snaží o upevnění psychické sebedůvěry dětí, která je vzhledem k jejich zdravotnímu stavu oslabena.

V oblasti výchovně vzdělávací se zaměřujeme:

1.      Především na individuální výuku žáků. Každý žák pracuje podle svých učebnic, podle svých možností a schopností a podle vzdělávacího plánu své kmenové školy. Klademe na žáky přiměřené požadavky s ohledem na jejich zdravotní stav. Žáci jsou prověřováni běžnými prověrkami a zkoušením, jsou hodnoceni hlavně ze znalostí učiva probraného v naší škole.

2.      Pomáháme dětem při adaptaci na nové prostředí s ohledem na jejich možnosti a zdravotní stav.

3.      Pomocí speciálních pedagogických metod pomáháme žákům se specifickými poruchami učení.

Vyučujeme podle následujících variant nebo jejich kombinací:

1. až 2. ročník –  15 hodin týdně
3. až 9. ročník –  17 hodin týdně

Žáci jsou vyučováni ve společných třídách pro dva i více ročníků.

V naší škole se vyučuje čeština, matematika, prvouka, vlastivěda, přírodověda, přírodopis, fyzika, chemie, dějepis, zeměpis, anglický jazyk, německý jazyk, ruský jazyk.

Nevyučujeme výchovy, výuka prvního cizího jazyka – angličtiny, začíná ve třetím ročníku. Výuka druhého cizího jazyka, němčiny, ruštiny, začíná v sedmém ročníku.

Škola je vybavena interaktivními tabulemi a počítači s výukovými programy. Žáci zde mají možnost se pomocí internetu informovat o aktuální výuce ve své kmenové škole.

Na konci pobytu posíláme do žákovy školy a rodičům hodnocení, tj. z každého předmětu je žák klasifikován známkou, hodnotíme samozřejmě i chování a začlenění do třídního kolektivu. Známky se započítávají do klasifikace kmenové školy a mají vliv na celkové hodnocení na vysvědčení.

Příjem žáka do školy

Při příjmu žáka do naší školy je, pokud je to možné, přítomen alespoň jeden ze zákonných zástupců žáka a žák samotný. Přijímací pohovor provádí ředitelka školy, zástupkyně, učitelky.

K zařazení do základní školy vyžadujeme souhlas zákonného zástupce dítěte a souhlas ošetřujícího lékaře ODL.

Při příjmu rodiče odevzdají do školy dotazník pro kmenovou školu a dotazník pro rodiče, který obsahuje základní údaje o prospěchu, chování, probrané látce a požadavcích kmenové školy; dále základní údaje týkající se žáka a rodičů žáka.

Dítě musí být vybaveno učebnicemi všech předmětů, sešity (i náhradními) a ostatními školními potřebami – pastelkami, tužkami, pery, pravítky, kružítky, štětci, fixy, barvami.

Žák je zapsán do školy, zařazen do třídy, je seznámen s rozvrhem a školním řádem. Dnem zápisu začíná školní docházka a s tím spojené povinnosti žáka ve škole.