Mateřská škola

Mateřská škola

Do mateřské školy dochází děti, které jsou:

  •  přijímány k léčení Olivovou dětskou léčebnou.

Školka disponuje jednou třídou o max. počtu dětí 14. Jedná se o věkovou skupinu dětí 3-6 let, popřípadě s odloženou školní docházkou. Po domluvě a nenaplněnosti kapacity je možné přijmout i dítě mladší tří let.

Třída Motýlek je heterogenní, docházejí do ní děti z ODL, jež svůj léčebný pobyt absolvují s doprovodem rodiče či jiné osoby, příp. i děti bez doprovodu.

Provozní doba školky je od 8.00 do 14.00 hodin; v době od 12.00 do 14.00 hodin probíhá příprava na ZŠ, kterou navštěvují pouze předškolní děti či děti s OŠD. Řízenou výchovně vzdělávací činnost a ostatní aktivity absolvují děti samostatně pod vedením plně aprobované paní učitelky Mgr. Evy Holoubkové.

Třída je vybavena herními koutky, pracovními stolky a dostatečným množstvím hraček i didaktických pomůcek. Naší silnou stránkou je podpora polytechnické výchovy, která v období březen-říjen probíhá přímo v naší dřevařské dílně v areálu ODL.

Učitelka v MŠ pracuje dle ŠVP, tento plán kombinuje výchovné a vzdělávací cíle společně s orientací školy na zdraví a s individuálním přístupem ke každému z dětí. Výchovně vzdělávací činnost je uskutečňována ve všech činnostech, které se v průběhu dne odehrají, dostatečný prostor je věnován též spontánním aktivitám a hrám.

Nedílnou součástí nástupu dítěte do školky je vyplnění dotazníku, který přináší individuální informace o dětech a nutné souhlasy doprovodu (např. souhlas s umístěním obrázku na nástěnku školy apod.). Pokroky dětí po dobu pobytu jsou evaluovány a ústně konzultovány s doprovodem.